Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ I SPORTU

"PASJA"

W BIELSKU-BIAŁEJ

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Sportu "PASJA", zwane dalej stowarzyszeniem, jest klubem sportowym wpisanym do ewidencji na podstawie obowiązującej ustawy o sporcie i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie działa zgodnie ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, innymi przypisami prawa oraz niniejszym statutem.

 § 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej , a siedzibą władz jest Bielsko-Biała.

§ 3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw dotyczących organizacji zajęć, finansów i zagadnień prawnych może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

II. Cele i środki działania

§ 5

1 Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.

2 .Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

a) zespolenie obecnych członków Stowarzyszenia, ich rodzin na rzecz wspomagania działalności Stowarzyszenia,

b) pomoc finansowa i materialna członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom,

c) działalność charytatywna,

d) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

e) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,

g) organizacja, popularyzacja i rozwój gimnastyki,

h) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie określonych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia,

i) współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

j) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  § 6

1. Cele Stowarzyszenie realizuje przez działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.

1) Działalność nieodpłatna to:

a) organizowanie spotkań szkoleniowych z trenerami zaprzyjaźnionych klubów,

b) prowadzenie zajęć planowych,

c) organizowanie i udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, organizowanie zawodów i pokazów charytatywnych oraz zbiórka środków pieniężnych,

d) prowadzenie działalności w celu zdobycia środków na działalność Stowarzyszenia (reklama, dofinansowanie obozów szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego itp. pomoc materialna i finansowa).

2) Działalność odpłatna to:

a) urządzanie pokazów sportowych podczas imprez sportowych i kulturalnych,

b) organizowanie otwartych turniejów i zawodów z udziałem innych klubów i stowarzyszeń sportowych oraz dochodowych imprez kulturalnych.

2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację działalności statutowej.

 

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c) wspierających.

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. Małoletni w wieku 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia bez czynnego i biernego prawa wyborczego. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą swych przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym,

c) wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,

d) uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

a) realizować i promować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia,

c) regularnie płacić składki członkowskie,

d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Stowarzyszenia,

e) nie podejmować działań na szkodę Stowarzyszenia,

f) godnie reprezentować Stowarzyszenie.

§ 11

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia tytułu Walne Zebranie Członków na wniosek Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

2. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

3. Członków wspierających przyjmuje na podstawie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.

2. Skreślenia z listy członków.

3. Ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej – członka wspierającego.

4. Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną.

5. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

6. Śmierci członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną.

 § 14

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, o którym mowa w § 13 pkt. 2. może nastąpić w razie:

a) uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia;

b) nieusprawiedliwionego zalegania w opłaceniu składek członkowskich przez okres 3-miesięcy;

c) działanie na szkodę Stowarzyszenia.

 2. Skreślenia z listy członów dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Od uchwały o skreśleniu przysługuje wykreślonemu członkowi Stowarzyszenia odwołanie do walnego zebrania członków, które na najbliższej sesji podejmuje ostateczną uchwałę.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

Decyzję w sprawie tajności lub jawności głosowania podejmuje każdorazowo Walne Zebranie Członków.

2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w 7 dniu od dnia ich wyboru.

3. Do ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.

4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania (kworum). W wypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego wybranego każdorazowo przez Walne Zebranie Członków.

 § 17

W przypadku śmierci, ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, odwołania go lub utraty członkostwa skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych przez Walne Zebranie Członków zastępców, w kolejności uzyskiwanych głosów, a w razie ich braku wyboru dokonuje na najbliższej sesji Walne Zebranie Członków. Liczba dołączonych członków nie może przekroczyć dwóch osób pochodzących z wyboru dokonanego na najbliższej sesji Walnego Zebrania Członków.

§ 18

Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane:

1. Badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwiania zgłoszonych spraw.

2. Systematycznie informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach.

 

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.

4. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd swoich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie z inicjatywy:

a) Zarządu,

b) Komisji Rewizyjnej,

c) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest do czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

3. Przypis §19 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 21

Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, informując jednocześnie o nim członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Uwagi i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać pisemnie nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.

§ 22

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1. Uchwalanie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz a także rozpatrywania wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

6. Wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia.

8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.


Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę przed nimi.

2. Zarząd składa się z 5 członków, którzy spośród siebie wybierają prezesa, zastępcę, sekretarza i skarbnika.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:

1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

4. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płacenia.

5. Przyjmowanie darowizn i zapisów.

 6. Zatrudnianie pracowników i powierzanie prowadzenia spraw stowarzyszenia w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 2

7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

8. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia.

9. Uchwalanie regulaminów i zasad działalności Stowarzyszenia w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.

10. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.

 

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwóch członków.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

V. Majątek Stowarzyszenia

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie

b) darowizny, zapisy i składki

c) dotacje,

d) dochody z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego

e) dochody z ofiarności publicznej

f) środki pozyskane z Europejskich Funduszy Społecznych

§28

Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu – w tym Prezesa Stowarzyszenia lub Zastępcy Prezesa. Do ważności pism i dokumentów w sprawach niemajątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego z Członków Zarządu lub osoby umocowanej na podstawie pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z KC przez co najmniej dwóch Członków zarządu .

§29

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§30

Uchwalę w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§31

 

1. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami są Członkowie jego Zarządu.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

Bielsko-Biała dn. 28.05.2014 r.